Zaznacz stronę

REGULAMIN SERWISU

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod domeną prowebinar.uk jak ich subdomen (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

2. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.

3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma GD INVESTING Ltd.  (zwana dalej Administratorem).

4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2 PRZEDMIOT SERWISU

1. Przedmiotem Serwisu jest udostępnianie jego subskrybentom możliwości darmowej oraz płatnej edukacji, poprzez konfrencje on-line “na żywo”, udostępnianie ich zapisów archiwalnych oraz poprzez sprzedaż kursów, szkoleń oraz konferecji.

2. Treści zawarte na domenie prowebinar.uk jak i subdomenach oraz przedstawiane podczas konferencji on-line i ich zapisów archiwalnych nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z nia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz.U. z 2005 r. Nr 206).

3. Informacje przedstawione na niniejszej stronie oraz przedstawiane podczas konferencji, kursach, szkoleniach, filmach edukacyjnych, nagrań audio i ich zapisów archiwalnych mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu twórców portalu. W zawiązku z powyższym spółka GD INVESTING Ltd. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje podejmowane na podstawie ich treści.

4. Przed wykorzystaniem zawartych na domenie prowebinar.uk (i jej subdomenach) oraz przedstawianych podczas konferencji on-line i ich zapisów archiwalnych informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte na niniejszej stronie internetowej. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

5. Prezentowane rozwiązania mają charakter edukacyjny i nie są jednakowo skuteczne dla wszystkich. Udostępniane informacje powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

6. Wszelkie prezentowane rozwiązania mają charakter edukacyjny i nie stanowią doradztwa a jedynie opinie oparte na posiadanej wiedzy, która również może się zmienić w zakresie ogólnym jak i szczegółowym pod wpływem nowych danych. Wiedza ogólna może nie być odpowiednia do Twojej sytuacji a jej zastosowanie w konkretnych przypadku może wywołać nawet efekt przeciwny. Jednym z powodów tego (nie jedynym), jest trudność jaką zazwyczaj ludzie mają z autodiagnoza własnego problemu, mówiąc wprost ludzie zazwyczaj nie są specjalistami i może im się wydawać, że ich problemem jest x, podczas gdy jest to coś innego. Stąd zastosowane rozwiązania – na błędnie zdiagnozowany problem mogą wywołać efekt odwrotny do oczekiwanego. Także dlatego zastrzegamy się, że prezentujemy wiedzę ogólną i nasza prezentacja oraz kurs mają wyłącznie charakter edukacyjny a nie doradczy. Jeśli poszukujesz doradztwa skontaktuj się ze specjalistą, który dokładnie pozna Twoją sytuację i zaproponuje rozwiązanie adekwatne do Twoich potrzeb. Autorzy szkoleń oraz osoby je promujące nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje jakie podejmiesz wskutek zapoznania się z materiałami (prezentacje, filmy video, kurs, wiedza ta podana na wszelkich nośnikach i polach eksploatacji, w formie filmowej, pisanej, drukowanej, audio, wideo, etc.) oraz za ich konsekwencje.

7. Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią właściciela, administratora serwisu, organizatorem szkolenia.

8. Właściciel i administrator serwisu nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

§ 3 KORZYSTANIE Z USŁUG BEZPŁATNYCH SERWISU

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą uczestniczyć w konferencjach on-line oraz oglądać zapisy archiwalne tych konferencji.

2. Do realizacji tych usług konieczne jest zarejestrowanie się za pomocą dostępnych formularzy zapisów (pop-up, strony lądowania, newsletter itd.).

3. Subskrybent będzie każdorazowo informowany poprzez email o zbliżających się wydarzeniach. W celu wzięcia udział w takim wydarzeniu, Użytkownik musi wypełnić specjalnie przygotowany formularz.

4. Wypełnienie formularza, nie gwarantuje udziału w konferencji on-line, gdyż pokoje konferencyjne mają ograniczoną ilość miejsc – obowiązuje zasada “kto pierwszy, ten lepszy”.

5. Organizator konferencji on-line nie odpowiada za:
– brak wolnych miejsc na konferencji online,
– jakiekolwiek trudności techniczne,
– przekazywane treści przez zaproszonych prelegentów,

§ 4 KORZYSTANIE Z PŁATNYCH USŁUG SERWISU

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą uczestniczyć w płatnych konferencjach oraz kupować kursy i szkolenia promowane przez strony postawione na domenie prowebinar.uk oraz jej subdomenach.

2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.

3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.

4. Każde zamówienie weryfikowane poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.

5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności (dostępnymi przez operatora Transferuj.pl) tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu, o których informacje zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz w procesie składania zamówienia.

6. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane są wyspecjalizowanym serwisom płatności TPAY (dawny transferuj.pl) oraz PAYPAL. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności.

7. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego produktu jest droga elektroniczna (wysłanie dostępu do produktu na podany podczas składania zamówienia adres email).

8.Użytkownicy mogą otrzymać Rachunek po dokonaniu transakcji. Do otrzymania Rachunku niezbędne jest podanie danych, które powinny się pojawić. Aby otrzymać Rachunek należy wysłać maila na adres info@gdinvesting.com

9. Użytkownicy w ramach dokonanej transakcji otrzymują bilety na Webinar lub bilety na Webinar wraz z zapisem spotkania. Każde spotkanie jest nagrywane i udostępnione tylko on-line na specjalnie przygotowanej stronie internetowej i zabezpieczone hasłem dostępu.

10. Wszelkie materiały VIDEO oraz treści tekstowe udostępnione na domenach Prowebinar.uk i jej subdomenach są chronione prawami autorskimi i bez zgody administratora nie można wprowadzać do pamięci komputera, internetu i innych sieci komputerowych.

11. Rezygnacje z udziału w szkoleniach stacjonarnych: osoba, która na odległość (online) zakupiła udział w szkoleniu stacjonarnym może zrezygnować z udziału w tym szkoleniu w terminie 14 dni od daty dokonania zakupu (tzw. odstąpienie od umowy zawartej na odległość).
Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu, organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia (ceny za szkolenie), a co najmniej potrącenia kosztów związanych z organizacją szkolenia, wynikających z tego, że zamawiający miał wziąć w nim udział (np. koszty zamówionego cateringu, wynajmu sali, wynagrodzeń etc.). Podobnie w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu stacjonarnym na krócej niż 15 dni przed szkoleniem, chyba że obowiązuje jeszcze 14-dniowy okres odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
Zgłoszenie rezygnacji należy wysyłać na adres: info@gdinvesting.com

§ 5 KONKURSY I NAGRODY

1. Podczas konferencji on-line będą organizowane różne konkursy oraz będą rozdawane nagrody.

2. Sposób rozdawania nagród oraz wyłonienia zwycięzców konkursów, będzie każdorazowo określany i omawiany przez Organizatora na konferencji lub na specjanie przygotowanych stronach www.

3. Zwycięzca konkursu ma prawo odmówić przyjęca nagrody bez podawania przyczyny.

4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenie się z wartościowych nagród z właściwym Urzędem Skarbowym przez zwycięzcę konkursu.

5. Organizator wyśle nagrody do zwycięzców na własny koszt.

6. Jakiekolwiek zgłoszenia dotyczące konkursów oraz nagród będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 6 REKLAMACJE I ZWROTY

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub Użytkownika, przesłane drogą elektroniczną na adres email: info@gdinvesting.com.

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.

3. Każdemu Użytkownikowi zamawiającemu produkt przysługuje prawo do zwrotu w terminie 10 dni bez podania przyczyny.

4. Zwrot pieniędzy odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z prawa zwrotu, podając swoje dane (imię i e-mail), nazwę produktu, datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

5. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o chęci zwrotu, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu.

6. Zwrot Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za produkt zostanie wykonany przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy.

§ 7 COOKIES (CIASTECZKA)

1. Niektóre obszary serwisu w domenie prowebinar.uk i jej subdomenach mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

2. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.

3. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisie, w celu dostosowania wyglądu serwisu do preferencji i historii przeglądania użytkownika oraz w innych celach marketingowych.

4. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla użytkownika danego komputera jak i dla naszego serwisu.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

5. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.

7. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

8. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

9. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.

10. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.

Share This